Kompenzační bonus pro OSVČ

Včera jsme v Senátu schvalovali kompenzační bonus pro OSVČ. Opět nám byl předložen značně nedokonalý dokument.

 

Vláda při tvorbě zákona ale úplně zapomněla na situace, kdy OSVČ zároveň s podnikáním je účastna nemocenského pojištění i z důvodů zaměstnání malého rozsahu nebo jsou pěstouny či dobrovolníky v pečovatelské službě.

Pokud se někdo živí pouze jako OSVČ a k tomu si přivydělává třeba ještě výukou na školách nebo třeba soukromý lékař ještě k výkonu své praxe slouží na pohotovosti, a tito lidé za to dostávají zanedbatelné částky přesahující 3.000 Kč, nedostanou vůbec nic, i když jim v jejich podnikání kvůli vládním opatřením úplně zanikly příjmy.

To není vše, paní ministryně financí třeba včera vůbec nevěděla, že pokud někdo podniká jako OSVČ a má toto podnikání jako jediný příjem a přitom se k tomu jako pěstoun stará o svá nezletilá vnoučata, kterým třeba tragicky zahynuli rodiče, na tento kompenzační bonus rovněž nedosáhne, neboť dle ust. § 5 písm. a) bod 13 zákona o nemocenském pojištění je považován za zaměstnance.

Stejná situace pak nastává i v případě, kdy někdo při svém podnikání působí jako dobrovolný pracovník pečovatelské služby, neboť dle ust. § 5 písm. a) bod 12 zákona o nemocenském pojištění je považován rovněž za zaměstnance.

Byl jsem si vědom toho, že pokud tuto situaci budu řešit pozměňovacím návrhem, posune se pomoc, na kterou čekají netrpělivě sta tisíce podnikatelů, minimálně o dva týdny.

Proto jsem navrhl, aby Senát tento zákon schválil v podobě, která nám byla postoupena Poslaneckou sněmovnou, abychom neoddalovali výplatu kompenzačního bonusu, a k tomu aby Senát přijal doprovodné usnesení, aby tuto situaci paní mistryně Alena Schillerová vyřešila novelizací tohoto zákona.

Toto usnesení bylo přijato valnou většinou Senátu.

Paní ministryně na to reagovala slovy, že nic novelizovat nebude a ať si tito zaměstnanci zažádají o podporu z programu Antivirus.

Za prvé, zaměstnanec nemůže o nic žádat a za druhé, může tento člověk být zaměstnán a brát mzdu třeba 3.500 Kč u zaměstnavatele, který nebyl žádným způsobem postižen současnou situací, takže na program Antivirus nedosáhne. Přesto takový podnikatel, i když jeho podnikání bylo státem zásadním způsobem omezeno, nedostane nic.

Stejně tak nedostanou nic, jak jsem uvedl výše, i pěstouni či dobrovolníci pracující v pečovatelské službě, kde jsou příjmy minimální.

Za zaměstnance ve smyslu zákona o nemocenském pojištění jsou považovány tyto osoby:

1. zaměstnanci v pracovním poměru,
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace 3), vojáci z povolání 4) a vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby 80) (dále jen "příslušníci"),
3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7. soudci,
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem 12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 13) (dále jen "osoba pečující a osoba v evidenci"),
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,
17. prokuristé,
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21,
19. likvidátoři,
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice,
21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Do you like this post?